WHISTLEBLOWING – BEZPEČNÉ OZNÁMENÍ

Společnost Litovelská cukrovarna, a.s., IČ 645 09 109, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále jen „zákon“, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí systém oznamování a opatření na ochranu oznamovatelů.

Cílem těchto opatření je zajistit pečlivé prošetření oznámení, za utajení identity a ochrany oznamovatele (a dalších chráněných osob) před odvetnými opatřeními, v případě nutnosti přijímat vhodná preventivní nebo nápravná opatření.

Společnost Litovelská cukrovarna, a.s. má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny v interním předpisu, který je dostupný zde.

Způsoby oznamování:

  • písemně na e-mailové adrese: oznameni@cukrovarna.cz nebo v uzavřené obálce, která je viditelně označena slovy: „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“, popř. „K rukám příslušné osoby – NEOTVÍRAT“, popř. „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“ na adresu sídla společnosti nebo do schránky důvěry umístněné při vstupu do místnosti jídelny v areálu na adrese Loštická 131, Litovel a druhá schránka důvěry je umístněná u dveří kanceláře mistrů cukerního skladu, který se nachází v hlavní výrobní budově v areálu na adrese Loštická 131, Litovel; pro formu písemné komunikace je možné využít formulář pro podání oznámení, jehož součástí jsou i informace a poučení pro oznamovatele, přístupný na tomto odkazu,
  • telefonicky příslušné osobě;
  • osobně (v přiměřené době, nejpozději do 14 dnů po domluvě s příslušnou osobou).

Proto nejste-li si jisti, zda oznámení podat, co vše sdělit, jaké dokumenty přiložit apod., je možné využít bezplatné a důvěrné poradenství s příslušnou osobou.

Příslušnou osobou je: Mgr. Jitka Pluháčková, telefonní číslo: + 420 603 961 784, adresa elektronické pošty: oznameni@cukrovarna.cz.

Znění zákona na ochranu oznamovatelů je dostupné zde.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

Externí oznamovací kanál: více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému naleznete na: https://oznamovatel.justice.cz/.